16. Cha Shao Bao
6

(met varkensvless) (2st)

16A. Shao Mai
6

(met varkensvless) (5st)

16B. Ha Kau
6

(met scampi) (5st)

16C. Guo Tie
6

(met varkensvlees, groeten) (5st)

16D. Fen guo
6

(met garnalen) (5st)

16E. Xiao Long Bao
6

(met varkensvlees) (5st)

17. Dim Sum mix (5st)
6,50

(5st)

17A. Dim Sum mix (10st)
12,50

(10st)